RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2018 r , poz. 1000) zwanej dalej ustawą, uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 74, tel. (14) 6852108, e-mail: kulturalipnica@wp.pl. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem danych osobowych – Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, e-mail: odo@lipnicamurowana.pl
2.  Podstawa  i cele przetwarzania danych:

1)      Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu :

a) zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)  należytego wykonania zadań w związku z umową, gdy ją z Państwem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2)      w celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3)      w celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4)      w celach doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów (konkursów), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5)      w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6)      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego  interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7)      w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Naszych usług niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

     3. Udostępnianie danych

1. Nie dokonujemy obrotu Państwa danymi osobowymi, ani ich nie udostępniamy innym podmiotom, ani ich nie przekazujemy do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:

a) wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie (do wiadomości publicznej)  lub do państwa trzeciego,

b) jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Nami a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Nami a innym podmiotem,

c) zezwalają na to przepisy prawa.

2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia (w szczególności  podmioty świadczące usługi np. transportowe, obsługi ruchu turystycznego,  bankowe lub ubezpieczeniowe).

      4. Prawo do sprzeciwu

      W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania     Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  5.  Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

6. Odbiorcy danych

1) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych  na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi takie jak, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę czy nasi podwykonawcy.

2)      Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione również ;

a) naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

b) a wizerunek w celach reklamowych

7.       Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) gdy znajduje to zastosowanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content