Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.kulturalipnica.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej
32-724 Lipnica Murowana 74
tel. 14 6852108
email: kulturalipnica@wp.pl

NIP: 8681578737

REGON: 850393783

Data publikacji strony internetowej: 18.10.2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.05.2020.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Aktualnie w związku z realizacją projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”, będą prowadzone prace nad dostosowaniem jej do wymagań zgodnych z ustawą.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-11-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w GDK, dotyczącej dostępności dla osób niepełnosprawnych strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Żołna-Zdunek
e-mail: kulturalipnica@wp.pl
Telefon: 14 6852108

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

– Do  budynku Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej prowadzi jedno wejście główne.

– Przy budynku GDK znajduje się ogólnodostępny parking, nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

– Przestrzenie komunikacyjne GDK nie są wolne od barier – komunikacja pionowa – klatka schodowa. Na parterze znajduje się sala widowiskowa, natomiast na piętrze biura. Budynek GDK nie jest wyposażony w windę, drzwi wejściowe nie są automatycznie otwierane. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w biurze GDK zlokalizowanym na piętrze, osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się telefonicznie pod nr. 14 6852108 i umówić się na załatwienie sprawy w w/w budynku na parterze (sala widowiskowa), gdzie można poruszać się na wózku inwalidzkim.

– W budynku GDK nie ma pętli indukcyjnych, nie ma obsługi z wykorzystaniem tłumacza migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

– Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz przeszkolony personel z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

– Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na zewnątrz budynku, wejście bezpośrednio od strony parkingu.

– W razie potrzeby pracownicy GDK zapewniają wsparcie w kwestii poruszania się po obiekcie. Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 14 6852108.

– Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej jest dostępny w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content