Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w ramach następujących przedsięwzięć: 

Typ operacji

Nr przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia

Numer naboru

Termin naboru

Konkurs

1.3.2

Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, jako wkład w zachowanie tradycji

(wskaźnik produktu: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii)

4/2022

3 lutego – 17 lutego 2022 r.

Konkurs

1.3.1

 Budowa lub rozwój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru i turystów

(wskaźnik produktu: Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury)

5/2022

3 lutego – 17 lutego 2022 r.

 

Konkurs

1.2.1

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych

(wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych)

6/2022

3 lutego – 17 lutego 2022 r.

 

                                

Ogłoszenia o naborze wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl w zakładce Nabór wniosków.  Więcej informacji o naborach udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 661 242 363, 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.      

loga sliwka GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content