Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej znalazł się w gronie 200 instytucji kultury z całego kraju (spośród 1221 złożonych wniosków), które otrzymały dofinansowanie z projektu KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.  

Wniosek Gminnego Domu Kultury pn. „Kultur@lipnica – bądźmy online!” został nagrodzony kwotą 101 800 zł. W ramach realizacji tego zadania zostaną przeprowadzone szkolenia dla kadry GDK oraz zakupione niezbędne wyposażenie, m.in.: komputery, oprogramowania, licencje, projektory, ekrany, kamera, strona internetowa.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gminny Dom Kultury Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content